Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Organisatie: Biking Babes & Boys (BB&B)
Contractant: Degene die voor anderen en/of voor zichzelf een overeenkomst sluit.
Deelnemer: Degene die deelneemt aan een motorreis of enig ander evenement.

1) Aanmelding
Op het moment van aanmelding voor deelname aan een motorreis of enig ander evenement komt er een overeenkomst tot stand tussen BB&B en een deelnemer/contractant.
Men wordt geacht kennis te hebben genomen en bekend te zijn met de inhoud van de voorwaarden en gaat men akkoord met deze algemene voorwaarden.
De aanmelding voor het deelnemen aan een motorreis of enig ander evenement georganiseerd door BB&B, is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
Een overeenkomst met betrekking tot enig evenement van BB&B kan mondeling, schriftelijk of telefonisch worden gesloten.
Een bevestiging van deze overeenkomst wordt aan de deelnemer/contractant toegestuurd per e-mail.

2) Zorgvuldigheid
BB&B doet er, voor zover mogelijk, alles aan om aan de verwachtingen van de deelnemer/contractant betreffende de motorreis of enig ander evenement te voldoen. Reclameren is niet mogelijk.
De deelnemer dient ervoor zorg te dragen dat het motorvoertuig waarmee men aan de motorreis of enig ander evenement georganiseerd door BB&B deelneemt, voldoet aan alle wettelijke eisen. De deelnemer verklaart in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor het type motorrijtuig waarmee men aan betreffend evenement deelneemt.
De deelnemer verklaart dat zijn motorrijtuig verzekerd is conform de eisen die de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) voorschrijft en dat de verzekeraar minimaal een aansprakelijkheidsdekking biedt tijdens de deelname aan de door BB&B georganiseerde motorreis of enig ander evenement.
De deelnemer verplicht zich tot het dragen van beschermende kleding. De deelnemer verklaart voorts in goede gezondheid te verkeren en niet onder doktersbehandeling te zijn in verband met enige ziekte, lichamelijk gebrek of letsel dat de rijvaardigheid zou kunnen beïnvloeden.

3) Aansprakelijkheid en vrijwaringsclausule
Bij aanvang van de motorreis of enig ander evenement, die voor groepen georganiseerd zijn door BB&B, ondertekent de deelnemer een vrijwaringclausule waarin de deelnemer verklaart zich te zullen houden c.q. bekend te zijn en akkoord te gaan met de voorwaarden die gesteld zijn in de vrijwaringclausule van BB&B.
In deze vrijwaringclausule verklaren alle deelnemers o.a.: (hieronder in het kort omschreven)

 • dat deelname geschiedt op eigen risico en dat BB&B, begeleiders niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade aan de motor, kleding of letselschade evenals aanspraken van derden.
 • in het bezit te zijn en het kunnen tonen van een geldig rijbewijs voor het type motorvoertuig dat men bestuurt en dat het voertuig voldoet aan alle wettelijke eisen.
 • het voertuig verzekerd is conform de eisen die de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) voorschrijven.
 • verplicht zich tot het dragen van beschermende kleding.
 • verklaart voorts in goede gezondheid te verkeren en niet onder doktersbehandeling te zijn in verband met enige ziekte, lichamelijk gebrek of letsel dat de rijvaardigheid zou kunnen beïnvloeden.

Door het tot stand komen van deze overeenkomst en deelname aan een motorreis of enig ander evenement georganiseerd door BB&B, evenals het ondertekenen van de vrijwaringclausule gaan deelnemers akkoord met deze voorwaarden.
Deelnemers rijden te allen tijde onder eigen verantwoordelijkheid, of deze nu individueel of in een groep rijden.
BB&B neemt nadrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade aan de motor, bagage, kleding of letselschade of daaruit voortvloeiende gevolgschade, welke is ontstaan door deelname aan enig evenement, verplaatsing naar een locatie en/of verblijf op locatie georganiseerd door BB&B.
Deelname geschiedt geheel op eigen risico en verantwoording.
BB&B wijst iedere verantwoording, verplichting of aansprakelijkheid af voor het ontstaan van ongevallen vóór, tijdens of na de motorreis of enig ander evenement georganiseerd door BB&B met betrekking op iedere schade aan personen of anderszins.
De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor door hem of haar direct of indirect veroorzaakte schade of ongeval of voor overtredingen van wettelijke voorschriften.
De deelnemer/contractant, vrijwaart de organisator (BB&B), de begeleiders, voor aanspraken van derden i.v.m. de door deelnemer veroorzaakte schade.
Betreffende deze schade zal geen beroep op gerechtelijke instanties worden gedaan.

4) Betalingsvoorwaarden
Facturen dienen uiterlijk, zoals vermeld bij de betalingsvoorwaarden, uiterlijk na 14 dagen na de factuurdatum en vóór aanvang van de motorreis betaald zijn, tenzij de factuur uitdrukkelijk een andere betalingstermijn vermeldt.
Indien de betaling niet voor aanvang van de training is ontvangen, is BB&B gerechtigd deelname aan het evenement te weigeren. In dat geval blijft de betalingsverplichting voor de deelnemer/contractant ongewijzigd bestaan.
Annuleringskosten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering betaald te zijn.
Na aanmelding en ontvangst van de betaling staat de reservering voor desbetreffend evenement vast en kunnen er door de deelnemer rechten ontleend worden aan deze inschrijving.

5) Reisgenoot
Indien een deelnemer aan een meerdaagse motorreis op het inschrijfformulier géén kamergenoten aangeeft maar toch op een 2 of 3 persoonskamer ingedeeld wenst te worden, behoudt BB&B het recht voor indien er geen kamergenoot gevonden wordt, de toeslag voor een 2 persoonskamer voor alleen gebruik door te berekenen. Deze toeslag wordt vooraf bij aanmelding betaald en na afloop van de motorreis indien er een kamergenoot gevonden is en ook deelgenomen heeft terug gestort op het bij ons bekende bankrekeningnummer.

6) Wijzigingen en annulering door BB&B
BB&B heeft het recht om door onvoorziene of onder gewichtige omstandigheden een motorreis of enig ander evenement te wijzigen of te annuleren. In eerste instantie zal een gelijkwaardig alternatief worden aangeboden.
Onvoorziene en gewichtige omstandigheden zijn o.a.;

 • slecht weer omstandigheden (gladheid door bevriezing, strenge vorst, ijzel, sneeuw, zware storm en weerswaarchuwingen);
 • onvoldoende aanmeldingen zoals vermeld in artikel 11.

BB&B kan in geval van onvoldoende aanmeldingen uitsluitend tot 5 dagen voor aanvang van de rijvaardigheidstraining, motorreis of enig ander evenement, het betreffende evenement annuleren.
Wijzigingen en annuleringen worden de deelnemer/contractant zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch meegedeeld.
Indien de contractant (mede) voor andere heeft geboekt dient hij deze andere te informeren.
Indien de wijzigingen en annuleringen voor de deelnemer/contractant in alle redelijkheid niet acceptabel zijn, biedt BB&B voor zover dit mogelijk is en binnen een redelijke termijn een acceptabel alternatief aan. Indien het niet mogelijk is om een alternatief aan te bieden of het alternatief is redelijkerwijze niet acceptabel, dan wordt het volledige factuurbedrag terug betaald.
BB&B is in geen geval rente en/of schadevergoeding verschuldigd.
Bovengenoemde annulering geldt niet indien de noodzaak tot wijziging of annulering aan de contractant en/of deelnemer te verwijten is. De annulering wordt dan beschouwd als annulering door de contractant of deelnemer zelf.

7) Annulering door de deelnemer/ contractant
BB&B adviseert de deelnemer/contractant een reis- en een annuleringsverzekering af te sluiten.
Indien de overeenkomst (de aanmelding) wordt geannuleerd 14 dagen na de aanmeldingsdatum, zijn voor iedere deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten, annuleringskosten verschuldigd en gelden de volgende bepalingen:

 • bij annulering tot 42 dagen voor de dag van vertrek: 30% van het totale bedrag;
 • bij annulering vanaf de 42ste dag (incl.) tot de 28ste dag voor de dag van vertrek: 60% van het totale bedrag;
 • bij annulering vanaf de 28ste dag (incl.) tot de 14de dag voor de dag van vertrek: 80% van het totale bedrag;
 • bij annulering vanaf de 14de dag (incl.) tot de 7de dag van vertrek: 90% van het totale bedrag;
 • bij annulering vanaf de 7de dag (incl.) tot de dag van vertrek of later (bijvoorbeeld door weersomstandigheden of door vrijwillig eerder vertrek waar BB&B geen schuld aan heeft): 100% van het totale bedrag.

8) Reisverzekering, pechhulp dekking en extra kosten
BB&B adviseert de deelnemer/contractant een reis- en een annuleringsverzekering af te sluiten. Daarnaast adviseert BB&B een pechhulp- uitgebreid met buitenland dekking af te sluiten waarbij minimaal bij beide verzekeringen repatriëring van het voertuig en/of personen gedekt wordt.
Indien er bij hulpverlening door medewerkers van BB&B telefoonkosten gemaakt worden die de som van € 20,00 te boven gaan, worden deze kosten aan de deelnemer in rekening gebracht.
De kilometervergoeding/reiskosten die in rekening gebracht worden bedragen € 0,30 cent per km.

9) Wijzigingen en aanmelding
Het is mogelijk tot 8 weken voor aanvang van het evenement de datum van deelname te wijzigen naar een datum in hetzelfde kalenderjaar mits er nog plaatsen beschikbaar zijn. Voor het wijzigen van datum en deelname van een motorreis of enig ander evenement worden wijzigingskosten in rekening gebracht van € 30,00 incl. BTW per persoon.

10) Prijsverhogingen
Het is BB&B toegestaan, om in geval van onvoorziene omstandigheden die niet in de macht liggen van BB&B, de prijzen te verhogen of aan te passen. Onvoorziene omstandigheden zijn o.a.:
− verhoging van tolgelden en leges in het land waar de motorreis heen gaat.
− verhoging van belastingen en andere van overheidswege opgelegde kosten.
Deze verhoging is alleen toegestaan indien BB&B de deelnemer/contractant schriftelijk in kennis heeft gesteld van de prijsverhoging tot 20 dagen voor aanvang van de motorreis. De deelnemer/contractant kan de verhoging afwijzen binnen 3 werkdagen na de mededeling van verhoging. Indien de deelnemer/contractant de wijziging afwijst kan BB&B de overeenkomst opzeggen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de mededeling over de verhoging. Alsdan heeft de deelnemer/contractant recht op kwijtschelding of restitutie van de reeds betaalde gelden.

11) Minimum aantal deelnemers
Voor de motorrreizen geldt een minimaal aantal van 5 deelnemers.
BB&B behoudt zicht het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen de motorreis te annuleren. Een gelijkwaardig alternatief zal door BB&B worden aangeboden.

12) Beeld en videomateriaal
BB&B behoudt zicht het recht voor om alle tijdens de motorreizen en/of enig andere evenement gemaakte foto’s en video opnamen te gebruiken voor promotie en reclame doeleinden, zelfs wanneer een deelnemer herkenbaar in beeld is. De deelnemer/contractant kan hieraan geen rechten ontlenen.

13) Stichting Garantiefonds Reisgelden
Het is bij BB&B nog nooit voorgekomen dat een deelnemer zijn of haar reis niet heeft kunnen afmaken vanwege financieel onvermogen. Vanwege de hoge kosten en voorwaarden die nodig zijn om lid te worden en te blijven van SGR is BB&B niet aangesloten bij de SGR. Hierdoor is het risico voor u als deelnemer zo klein dat extra betalen voor deze garantie geen meerwaarde heeft.

14) Vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de inschrijving. Deze versie is van toepassing sinds 1 juli 2019.
Wilt u meer informatie? Bel of mail ons.
info@bikingbabe.com
Tel: 06-30034170
Onze gegevens kunt u vinden op onze internetsite https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/bikingbabe.

Copyright © Juli 2019 Algemene voorwaarden BB&B
 

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2021 Biking Events | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel